Shelton Pluviose Pierre

General Manager

Li se yon ALOVI ki vi’n fè travay GINEN an ( LWA )
KI se vrè TENÈB la ki kreye LIMYÈ na’p chache a
Nan pouvwa DAN- Bâ-là
Ki se Mèt Konesans la

Koze saa li ENPÒTAN anpil pou nou li ak konprann li,

Mèt Pluviose ou Pwofesè
Pluviose Pierre shelton ki se
Non Kolon yo te ezije pou RELE gwo Gason saaa
Ki vi’n yon ERITAJ pou li.

Lè mwen te tou piti,mwen te santi mwen pa’t nenpòt moun ki vini sou Latè a.
Yon jou mwen te deside al chache konnen ki kote konnen aprann konnen nan konnen’l ki fè menm konnen ap chache konnen nan konnen’l.ki kote konnen aprann konnen nan konnen’l konsa .

Yon minwi mwen te leve epi mwen te ouvè pòt kay mwen
San pyès moun pa’t konnen,
Mwen te apèn gen 17 lane nan laj mwen sou tè saaa,
Epi pandan mwen soti lè’m te kòmanse pale ak Nati a
Ak sa’m.pa wè yo,
Se konsa mwen disparèt san konnen ki kote mwen te ale
Se lè’m rive mwen wè mwen L’an GINEN nan Ifé.
Lè saa mwen vi’n konprann koze saa yon gwo FENOMÈN nan spirityalite
Sete yon gwo LIMYÈ nwa.

Lè’m rive kote saa Mò yo te vivan kote pa’t gen LAMÒ
MOUN mwen te wè yo,te chaje ak Bab long blanch
Se lè’m retounen nan mond mwen te ye avan an,mwen vi’n sonje mwen se yon Imen(Humain) mwen ye
Mwen RANKONTRE ak tout ansyen zansèt Biolojik mwen yo
Depi sou gran gran gran papa ak gran grann mwen
Rive sou manman’m ak papa’m ki ale depi lontan sa
Ki te deja pati pou Alada
Se lè’m rekonèt mwen,mwen wè’m sou kabann lakay mwen te blye si mwen te kite kabann lakay mwen.
Mond Envizib se yon gwo kote wi siw prè pou li.
Mond Alada paradi reye’l la
Vodou-vi yo di nou
Bon Dan- Bâ- là
Mwen rich menmsi se yon kote LAJAN pa eziste.
Yon jou ma’p vini ak rès koze saa pou nou,kenbe swaf nou

Mèt Pwofesè Pluviose krye Ago ago-si ago-là