Tradition Medicine

Ekos Bwa Chen

Ekos Bwa Chen

Ekos Bwa Chen: li bon pou Fredi & Enfeksyon. "Jété bliyé, ranmasé sonjé"

Fey Armoise

Fey Armoise

Armoise li bon pou benyen pou chans, li bon pou fyev e li bon pou virus covid 19

Fey Trompet/ Fey Des Anges

Fey Trompet/ Fey Des Anges

Trompet/ Fey Des Anges: li bon pou Enfeksyon, pou moun ki gen zonbi/ pou netwaye lakay/ pou chase move espri
Fey Bouldemas

Fey Bouldemas

Fey Bouldemas

Fey Bouldemas

Konte/Pou Fon’n san/ pou fi ki gen reg ki pa koule/ e li retire pitit tou pou fi ki vle jete pitit.

Fey Maskriti

Fey Maskriti

Maskriti: pou moun ki akouche pou benyen Maskriti: sere bouboun ki dilate, bouboun ki pa sere, bouboun ki bezyen reparation e Bouboun ki pase twop gason. Ou ka mete yon ti louil maskriti andedan kokote ou li ap retire infeksyon si li gen ti sant

Fey Lougarou/ Fey Choche

Fey Lougarou/ Fey Choche

Against Kidney stone Konte/ Pou Pye nan Ren/ Tansyon e move ze

Kalbas/ Calabash

Kalbas/ Calabash

Kalbas li bon pou move Espri. Anti-hypertensive and anti

carginoegininc/contains Vitamin B and C as well as minerals and trace elements.

Fey Langachat

Fey Langachat

Langachat: bon pou blese e Tous

zanmoret

zanmoret

pou fribòm,kis,li bon pou enfeksyon

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen: li bon pou Tansyon, Ko femal, si ou pa ka domi, li bon pou enfeksyon e li bon pou ko ki anfle, fi ki fe Fribonm , problem je rouj e problem Sik

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen: li bon pou Tansyon, Ko femal, si ou pa ka domi, li bon pou enfeksyon e li bon pou ko ki anfle, fi ki fe Fribonm , problem je rouj e problem Sik

Fey Korosol

Fey Korosol

Li bon pou tansyon e Somey

Kalmader

Kalmader

Kalmade’r bon pou fe Ranvwa ave l e plant kont move ze/espri

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen: li bon pou Tansyon, Ko femal, si ou pa ka domi, li bon pou enfeksyon e li bon pou ko ki anfle, fi ki fe Fribonm , problem je rouj e problem Sik

papa amwaz epi jiwòf

papa amwaz epi jiwòf

Me toro yo papa amwaz epi jiwòf c medikamn yo dekuvri ki très efikas pu korona. Siw santi u gen fyèv pa preznte lopital yap pèw anplis u tu ankarantèn et yp tu lage yon tach korona su u sn knsiltasyon. Itilize amwaz et jiròf pu nu f thé pu nu bwè

fèy AVE(vè venn)

fèy AVE(vè venn)

li bon pou mounn. Ki gen rim sèvo li bon pou mounn ki gen tèt fè mal kap dominew pou mounn ki gen move spri souli

Fey twa pawol

Fey twa pawol

Twa Pawol: fe anpil wonga/ li fe gason/Fi depale nan domi pou bay verite e li bon pou memwa

Zanmann

Zanmann

Zanmann Pou Tansyon

Rasin Ti Peta

Rasin Ti Peta

Rasin Ti Peta Li bon pou enfeksyon jis tranpe l nan dlo pou bwe

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen/ Pycnogenol

Bra-Pen: li bon pou Tansyon, Ko femal, si ou pa ka domi, li bon pou enfeksyon e li bon pou ko ki anfle, fi ki fe Fribonm , problem je rouj e problem Sik

Pye bwadòm

Pye bwadòm

Pye bwadòm pran 7fey bwadòm, wap pran premye a ou kenbel 2zyèm nan ou jetel 3zyèm nan ou kenbel 4èm nan ou jetel jis ou gen 7fèy nan menw épi 7fèy atè a. Wap pran kòs bwadòm nan tou épi ou pran kòs Mango kòdòk ou mete yo bouyi byen bouyi jis dite a vin rouj.bwè dite a épi lapè. Depi wap travay nan faktori ou paka pa gen doulè stomak ebyen ou jwenn gerizon